První zmínka je z roku 1437. Název obce se měnil takto:

1437 - Przieluk

1490 - Przeluky

1518 - Z Prziluku

1570 - Przeluka

1596 - Pržiluk

1672 - Przyluk

1751 - Pržiluk

1846 - Přiluk, Přiluky

1924 - Příluky

 

 Obec měla paseky: Pančava, Boněcké paseky, Štákovy paseky a Výpustu. Až do roku 1850 byla obec součást panství Zlín.  

Názvy tratí: Štákovy paseky, Krátiny, Doliny, U pasek, Dubovina, Vrbečné, Nivky, Zahraničí, Pešůvky, Hranice, Koutiky, Bukovina, Nivky u koňáka, Kus, Za žleby, Nivy, Chrástky, Na Beckově, Záhumení, Padělíky, Díly, Újezdy, Záhumení nad stráněmi, Lánové díly, Potoky, Na loukách, Za nemocnicí, Stráně, Kosov, Hradiska, Kostelné, Pod lány, Žabince, Pančava, Pod ulicí, Sádek, Ronzovy Paseky, Batalice, Kamenná, Na Úlehlech, Koutek.

Název Pančava výše uvedený je z německého slova panschen "míchat, ředit". V rakouských nářečích "ředit víno". Pančava byla hospoda, kde se dříve prodávalo nekvalitní pití.

Kolem poloviny 19. století poháněla voda řeky Dřevnice mlýn se dvěma hornospádovými pohony a jednu valchu na sukno.  

Podle tereziánského kalendáře žili v obci: 4 sedláci, 4 podsedníci, 3 čtvrtláníci,4 podsedníci a 5 malých podsedníků

Orné půdy bylo ve vsi 587 měřic a 5 a čtvrt achtle, zahrad bylo 20 měřic a 2 achtle, lada představovala 24 měřic a 4 achtle, pastvin bylo 10 měřic. Z luk se předpokládala sklizeň 93 a půl fůry. Tereziánský katastr uvádí v obci 33 chalupy. Pozemková kniha je vedena od roku 1815. 

Vceňovací operáty uváděly v Příluku v r.1843: 1 celoláníka, 3 čtvrtláníky, 6 pololáníků, 12 čtvrtláníků, 24 osminoláníků, 51 domkařů bez půdy. Desátek se odevzdával na zlínské faře. Převážná většina obyvatelstva se živila zemědělstvím, řemeslo provozovali pouze dva lidé. Podle sčítání v roce 1843 žilo v obci 245 mužů a 267 žen, bylo zde 97 domů a 124 rodin. na větších hospodářstvích byl zpravidla: 1 pacholek, 2 děvečky a 1 pohůnek. Týž  pramen uvádí v obci: 20 koní, 22 volů, 22 krav, 20 ks mladého dobytka, 10 vepřů a 73 ovcí. Větší hospodářství měla 2 koně nebo 2 voly, 1 krávu, 1ks mladého dobytka, 3 ovce, 2 prasata.